Діловодство. На русском: Деловодство.   Додати до Обраного   Зробити Стартовою
  Головна


ДОКУМЕНТИ  ПО  ОСОБОВОМУ  СКЛАДУ

 Автором документів особового характеру є сам укладач. Він визначає і форму документа.

1 Заява - документ, який адресують керівникові установи. Його складають у вигляді прохання за довільною формою. Для оформлення заяв про надання відпустки, про звільнення з посади, про переведення на іншу роботу використовують трафаретні бланки.

Заяви бувають прості й складні (складна заява містить додаток);

Реквізити: адресат, відомості про заявника, назва виду документа (ЗАЯВА), текст, перелік додатків, дата та підпис.

2  Резюме - документ, який містить стислий зміст біографічних відомостей особи для працевлаштування в комерційну або інофірму.

Резюме складають із таких частин: особисті дані, освіта, досвід роботи, додаткова інформація, рекомендації з прізвищами й телефонами, дата та підпис.

3  Особовий листок з обліку кадрів - документ, який містить перелік біографічних відомостей працівника, його освіту, трудовий стаж, сімейний стан, військовий облік тощо. Особовий листок заповнюють від руки. Оформлюючи цей документ, необхідно мати: паспорт, трудову книжку, військовий квиток, диплом про освіту тощо.

4  Особова карта - документ, призначений для аналізу складу й обліку пересування кадрів, зберігається в відділі кадрів у сейфі, в окремій картотеці, складеній в алфавітній послідовності. Заповнюють особову картку рукописним або машинописним способом на підставі документів, які має працівник.

        Особова картка містить: анкетні дані працівника, відомості про освіту, роботу, сімейний стан, військовий облік.  На зворотній сторінці подають відомості про призначення і пересування з посади на посаду, про надання відпусток, додаткові відомості, дату та причину звільнення з роботи.

5 Автобіографія – документ, в якому автор у хронологічній послідовності подає основні події свого життя. Оформлюють автобіографію на чистому аркуші паперу або трафаретному бланку, коли влаштовуються на роботу чи приступають до навчання. Всі відомості про себе викладають у розповідній формі від першої особи.

        Існують два види автобіографії:

1) автобіографія-розповідь, яку складають в довільній формі;

2) автобіографія-документ, в якій точно викладають факти.

        В автобіографії-документі наводять такі відомості:

·        назва виду документа (АВТОБІОГРАФІЯ);

·        прізвище, ім’я, по батькові автора;

·        число, місяць, рік народження;

·        місце народження;

·        соціальне походження;

·        відомості про батьків (прізвище, ім’я, по батькові, дати народження, де й ким працюють; якщо не працюють, то зазначити останнє місце роботи; вказують, що тепер не працюють або на пенсії);

·        освіта та спеціальність за дипломом;

·        трудова діяльність;

·        останнє місце роботи (місце навчання), посада;

·        нагороди та заохочення;

·        участь у громадському житті;

·        сімейний стан і склад сім’ї;

·        паспортні дані, домашня адреса й номер телефону.

        Під текстом проставляють дату складання автобіографії (ліворуч) та підпис (праворуч).

        Автобіографію зберігають в особовій справі.

        Якщо автобіографію пишуть на трафаретному бланку, то висвітлюють деякі додаткові питання: судимість, участь у воєнних діях тощо.

6 Характеристика - документ, у якому дають оцінку діловим і моральним якостям працівника.

Реквізити:  назва документа, текст, дата, підпис, печатка установи.

Текст поділяють на чотири частини, які логічно поєднуються між собою.

1 частина - анкетні дані, що йдуть за назвою документа, де зазначають прізвище, ім’я та по батькові, посаду, рік народження, національність, освіту (ці дані прийнято розташовувати стовпчиком справа);

2 частина - дані про трудову діяльність (фах, тривалість роботи на цьому підприємстві або в організації, просування по службі, рівень професійної майстерності тощо);

3 частина - власне характеристика, де розглядається ставлення до роботи, підвищення професійного і наукового рівня, стосунки у трудовому колективі. Тут же міститься згадка про урядові винагороди або заохочення.

4 частина - висновки, де вказують призначення характеристики.

        Текст характеристики викладають від третьої особи. Підписи у цьому документі засвідчують гербовою печаткою.

Характеристику видають працівникові на руки або з його відома надсилають до установи, підприємства, які її затребували.

7 Доручення - це письмове повноваження, що видається установою або окремою особою іншій для подання третій особі або установі при здійсненні

якихось юридичних дій: одержанні певних грошових коштів або матеріальних цінностей.

        Доручення бувають особистого і службового характеру в залежності від того, хто оформлює повноваження.       

Особисте доручення - складається довільно, як правило, від руки. Доручення містить передачу прав іншій особі на одержання коштів, матеріальних цінностей, переказу тощо.

Реквізити:

-  найменування документа;

-  прізвище, ім’я та по батькові довірителя;

-  прізвище, ім’я та по батькові довіреної особи (кому видане);

-  точне зазначення доручених дій (зміст);

-  назва установи, де повинні бути виконані доручені операції;

-  підпис довірителя;

-  дата видачі;

-  посада і підпис особи, що посвідчила підпис довірителя;

-  дата засвідчення підпису останнього;

-  гербова печатка.

Службові доручення - видають особам на одержання грошових, товарно-матеріальних цінностей, здійснення господарських, транспортних операцій тощо.

Для юридичної повноцінності документа слід указувати термін дії доручення. Видають на строк до трьох років. Якщо строк не позначений, документ зберігає силу протягом одного року з дня його видачі.

При одержанні за дорученням грошей або матеріальних цінностей необхідно подати паспорт або документ, який його замінює.

8 Розписка - документ, який засвідчує одержання цінностей (коштів, документів, матеріалів, обладнання). Розписка може бути приватного або службового характеру.

Розписку складають довільно. Вона має такі реквізити:

·        найменування документа;

·        посада;

·        прізвище, ім’я та по батькові особи, яка дає розписку;

·        дата;

·        підпис.

Одержану суму коштів зазначають цифрами, далі в дужках - прописом. У цьому документі не припускають ніяких помилок або закреслень, виправлень. Усі вільні місця, перш за все поміж текстом і підписом, необхідно закреслити.

Складають розписку в одному примірнику. Зберігають нарівні з грошовими і цінними паперами. Іноді в розписці вказують свідків, у присутності яких вона написана. У цьому випадку свідки повинні поставити на розписці свій підпис.  

 

Приклад заяви

                                                 

 

                                                                                    Генеральному директорові
                                                                                    АТ  “АСКАНТ”
                                                                                    п.Карпенку М.Д.

                                                                                    Савченко Олени Іванівни,
                                                                                    яка проживає за адресою:
                                                                                    вул.О.Гончара, 12, кв.71
                                                                                    м.Київ, 01041
                                                                                    тел.212-47-82 

Заява

 

                Прошу прийняти мене на роботу  на посаду секретаря керівника.

До заяви додаю:

1)        трудову книжку;

2)        резюме;

3)        копію посвідчення секретаря керівника.

 

24 березня 2007 року                                             О.І.Савченко

 

Приклад резюме

 

РЕЗЮМЕ

                                                                                       

Клименко  Ірина  Миколаївна

 

Дата народження

05.09.1970 р.

 

Сімейний стан

Заміжня, доньці – 10 р., сину – 5 р.

 

Адреса

вул.О.Гончара, 37-а, кв.78, м.Київ, 01041

тел.228-45-36  моб.тел.8 (067) 50-10-417

 

Освіта

Вища

1986-1990 рр.

Київський інститут іноземних мов, перекладач

2007 р.

Інститут підготовки кадрів промисловості,

курси «Секретар керівника»

Досвід роботи

 

1994-2007 рр.

Корпорація «МЕДІУМ-ФОР», секретар керівника

1990-1994 рр.

Фірма  „ТОІS”, референт-перекладач

 

Спеціальні знання

 діловодство на ПК

машинопис (правила оформлення документів)

робота на ПК MS Windows: Word, Excel, Internet, E-mail

друкування десятипальцевим методом

робота з офісною технікою

українська, російська, англійська та німецька мови (вільно)

психологія успіху в бизнесі

діловий етикет

основи трудового права

первинна бухгалтерія

 

Ділові якості

Комунікабельність, організованість, акуратність, старанність, доброзичливість, висока працездатність

Додаткові відомості

Веду здоровий спосіб життя, захоплююсь психологією, люблю відвідувати виставки,  подорожувати

Мета отримання посади

Фінансова незалежність, кар’єрний ріст

Бажана посада

Секретар керівника, офіс-менеджер, спеціаліст кадрової служби, менеджер з персоналу.

 

                                                                            І.М.Клименко

 

 

Доручення

 

Доручення 

       Я, Захарова  Олена Вікторівна,  доручаю Марчук Тетяні  Михайлівні одержати  в  бухгалтерії  АТ “Аскант”  належні  мені  гроші  у  сумі 700 (сімсот) грн.

  

23.02.2007                                           (підпис)                                О.Захарова

 

 

підпис Захарової Олени Вікторівни засвідчую:

Нач.відділу кадрів                                 (підпис)                                 О.Фурман

23.02.2007

 

Розписка

 

Розписка 

Я, Коваль Іван Петрович, одержав від Соломко Галини Іванівни гроші в сумі  600 (шістсот) гривень. Зобов”язуюсь повернути всю суму 25.12.2007 року.

Домашня адреса: вул.Довженка, 14, кв.66, Київ, 01019.

Паспорт: серія  МН  № 843124.

 

 

19.04.2007                                              (підпис)                             І.П.Коваль

 

Заповнення особового листка з обліку кадрів

Працівник, який заповнює особовий листок, зобов’язаний про всі наступні зміни (освіти, присвоєння вченого ступеня, звання та ін.) повідомляти за місцем роботи для внесення цих змін у його справу.

Особовий листок є одним з основних документів особової справи і являє собою перелік біографічних даних працівника: освіту, його роботу в минулому, відношення до військової служби, сімейний стан.

Особовий листок з обліку кадрів працівник заповнює власноруч без підчисток та виправлень чорнилами або кульковою ручкою. Записи пишуть розбірливо, без невстановлених скорочень. На всі поставлені питання необхідно давати повні відповіді.

Для заповнення особового листка потрібні такі документи:

·        паспорт;

·        трудова книжка;

·        військовий квиток;

·       документи про освіту, а також, в разі наявності, документи вищої атестаційної комісії щодо присвоєння  вченого ступеня чи звання, документи про винаходи тощо.

 

Особовий листок з обліку кадрів

                       

 

1. Прізвище _______________________________________________
ім’я _____________________ по батькові ______________________
2. Стать__________
3. Дата народження________________________________________
4. Місце народження _______________________________________
5.Освіта _________________________________________________
Найменування навчального закладу Факультет
або відділення
Рік
вступу
Рік
закінчення
або вибуття
Якщо не
закінчив,
то з якого
курсу вибув
Яку спеціальність здобув у результаті закінчення навч.закладу, номер диплома, свідоцтва
           
           
           
           
6. Якими мовами володієте і якою мірою_______________________________________
_________________________________________________________________________
7. Учений ступінь, учене звання ______________________________________________
8. Які маєте наукові праці та винаходи_________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
9. Виконувана робота з початку трудової діяльності (включаючи навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, військову службу)

     При заповненні цього пункту установи, організації та підприємства необхідно іменувати так, як вони називалися у свій час, дані про військову службу записувати із зазначенням посади.
Місяць і рік
вступу
Місяць і рік
звільнення
Посада із
зазначенням підприємства,
установи, організації
Місцезнаходження
підприємства, установи,
організації
       
       
       
       
       
       
10. Перебування за кордоном (робота, службове відрядження тощо)
Термін перебування У якій країні Мета перебування за кордоном
     
     
     
     
     
11. Які маєте державні нагороди (вказати вид і дату нагородження)_______________
_________________________________________________ _______________________

12. Відношення до військового обов’язку і військове звання_______________________
_________________________________________________________________________
Склад______________________Рід військ _____________________________________
13. Родинний стан на момент заповнення особового листка ______________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(перелічити членів сім’ї із зазначенням року народження)
14. Домашня адреса________________________________________________________
_________________________________________________________________________
15. Паспорт: серія____№______виданий_______________________________________
______________________дата_______________________________________________

„____”_______________200_р. Особистий підпис
(Дата заповнення)  (прописом)

 

 

Типова особова картка

 

_________________________

Підприємство, організація

Типова форма Т-2

Затверджена наказом Мінстату

Підприємство, організація

У
країни від 11.08.93 N 180

 

 

Код по ЗКУД 

 

 

  Номер документу Стать ч/ж Табельний номер Алфавіт

 

 

ОСОБОВА  КАРТКА  N ______

I. Загальні відомості

 

1.   Прізвище_________ім'я________________по батькові_____________________

2.   Рік народження_________місяць____________________число________

3.   Місце народження____________________________________________________

4.   Освіта

         а) __________________________________________________________________

                              
вища, н/вища, сер. спец., сер., н/сер., поч.

         б) __________________________________________________________________

                 
назва і дата закінчення вищого або прирівняного до нього закладу

         в) __________________________________________________________________

             
назва і дата закінчення професійно-технічного (професійного) училища

         г) Вид навчання: (денний, вечірн., заочн.)

                       потрібне підкреслити

5.   Спеціальність за дипломом (свідоцтвом) ___________________________________

________________________________________________________________________

                     
які закінчили вищий навчальний заклад

6.   Кваліфікація за дипломом (свідоцтвом) ____________________________________

________________________________________________________________________

                              які закінчили вищий навчальний заклад

     Диплом N ____________від "_______"________19___р.

     Дата заповнення "___"__________199_____р.

7.   Загальний стаж роботи__________________________________________________

8.   Безперервний стаж роботи______________________________________________

9.   Останнє місце роботи, посада____________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

10.   Дата і причина звільнення____________________________________________

_____________________________________________________________________

11.   Родинний стан_______________________________________________________

_____________________________________________________________________

         перелічити членів сім'ї із зазначенням дати народження

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

12.   Паспорт: серія _________N__________________________________

         Ким виданий ________________________________________________________

__________________________________________________________________________

         Дата видачі__________________________________________________________

13.   Домашня адреса_____________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

14.   Телефон_______________________________________________________

         Особистий підпис___________________________________

  

II. Відомості про військовий облік

Група обліку_______________

Категорія обліку____________

Склад____________________

Військове звання___________

_________________________

_________________________

Військово-облікова спеціальність

N______________________

Придатність до військової служби

  Назва райвійськкомату за місцем проживання

_______________________________

_______________________________

Перебуває на спецобліку N________

 

Технікум (училище), коледж, інститут, консерваторія, академія, університет.

 

Примітка: підпункту "а" і "б" пункту  4  -  редакція  Мінстату України.

 

 

III. Призначення і переведення

 

Дата

Назва структурного підрозділу

Назва професі, посади

Розряд (оклад)

Підстава

 

Продовження таблиці

Підпис власника трудової книжки

Вид відпустки

За який період

Дата

Підстава

початку відпустки

закінчення відпустки

           

 

 

Додаткові відомості_________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Дата і причини звільнення___________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

(підпис власника

трудової книжки)

 

Трудову книжку отримав "___"_________19__р.    ________________
                                                                            (підпис власника
                                                                              трудової книжки)

 

ПИТАННЯ ДО ТЕМИ

 

1 Охарактеризуйте заяву.

2 Які є вимоги до тексту резюме?

3 Що собою уявляє особовий листок по обліку кадрів?

4 Які відомості наводять в тексті автобіографії.

5 З яких частин складається текст характеристики?

6 Які  існують види доручень?

7 Назвіть  реквізити особистого доручення.

8 Які є правила оформлення розписки?

 Головна | Женский форум | Дом в деревне | Контакти Rambler's Top100

© 2000-2017 Юлія Сержан